Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec


INVESTOR:

Městys Drnholec

TERMÍN DODÁVKY:

12/2014 – 09/2015 + následná péče 

POPIS:

Hlavním záměrem komplexně pojatého krajinného projektu bylo založení kostry systému ÚSES a obnovení řady biotopů, v původně biotopově pestré kulturní krajině, která však byla v 60.-70. letech minulého století proměněna na velkých plochách v kulturní step s velmi omezenou biodiverzitou. V rámci této významné zakázky a zároveň největšího ÚSESU (Územního systému ekologické stability) o rozloze 65ha, bylo vysázeno 105.600ks keřů o velikosti 50-100cm, 12.790 poloodrostků, 960ks odrostků a 2.331ks alejových stromů o obvodu kmínku 10-12cm. Dále bylo provedeno zatravnění ploch o celkové rozloze 4,5ha a v blocích výsadeb bylo instalováno ochranné dočasné oplocení. Díky navrženému řešení v oblasti vznikly vhodné podmínky pro rozvoj kriticky ohrožených živočichů.

Jedná se o největší realizovaný ÚSES v rámci celé České republiky.


Péče o stromy před výsadbou

 

Výstavba oplocení

 

Pohled na vysázené keře