1/55 Břeclav, obchvat – realizace lesnických kompenzačních opatření


INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TERMÍN DODÁVKY:

2018 – 2024
+ následná péče po dobu 60-ti měsíců

 

POPIS:

Výstavba obchvatu města Břeclavi, který poslouží k odvedení zejména nákladní dopravy z tohoto jihomoravské město, je navrhována v oblastech, které spadají do Soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Do soustavy Natura 2000 jsou zahrnuta taková území, která jsou domovem pro ohrožené nebo významné druhy rostlin a živočichů v rámci celé Evropy. Z těchto důvodů je nezbytné před samotným zahájením výstavby silničních těles provést kompenzační opatření, která zajistí, že stavba bude mít co nejméně negativní vliv na chráněné bitopy. V rámci kompenzačních opatření dochází ke zlepšení stavu porostů dřevin výřezem nepůvodních druhů a dosadbou 181.093ks sazenic druhů žádoucích, které budou zároveň chráněny nově vybudovaným oplocením o celkové délce 6.600 bm. K zamezení napadení sazenic dubu dubovým padlím je na plochách výsadeb aplikován chemický postřik. Veškerá kompenzační opatření jsou celkem prováděna na ploše 25 hektarů. Zajímavostí zakázky jsou také instalace hnízdních podložek pro snazší uhnízdění velkých ptáků a instalace ptačích budek pro podporu ptactva menších druhů.

*Precizní provedení této zakázky je nutnou podmínkou pro zahájení výstavby samotného obchvatu I/55 Břeclav.


Sortimentování vytěženého dřeva

Provádění chemického postřiku proti dubovému padlí

Hnízdní podložka instalovaná v koruně stromu