Zlepšení kvality ovzduší v okolí lomu DNT


INVESTOR:

Severočeské doly a.s.

TERMÍN DODÁVKY:

06/2014 – 06/2020

POPIS:

V rámci zlepšení kvality ovzduší v okolí báňského provozu Doly Nástup Tušimice byl vybudován ochranný val, který spolu s dalšími dvěma valy tvoří ochrannou bariéru před hlukem a prachem pro obec Březno. Jednotlivé vrstvy konstrukčního násypu byly zpevněny výztužnými geomřížemi. Povrch tělesa o rozloze 7.692 m2 a sklonu svahu 75° byl zatravněn hydroosevem. K tomuto účelu byla použita extenzivní travní směs pro „zelené střechy“. Jako další zábrana šíření nežádoucích vlivů zde byla založena bohatá vegetace (celkem šlo o více než 19 tisíc stromů a 8 tisíc keřů), které se bude dostávat pěstební péče ještě několik dalších let.


Zařízení pro aplikaci hydroosevu
BOWIE IMPERIAL 1500

 


Těleso v průběhu zatravnění hydroosevem

 


Provádění zálivky vysázených rostlin