Odstraňování a oklešťování vegetace ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zažízení distribuční soustavy – regiony sever a západ


INVESTOR:

ČEZ Distribuce, a.s.

TERMÍN DODÁVKY:

2016 – 2022 

POPIS:

V rámci této zakázky jsou káceny, odstraňovány nebo jinak ošetřovány porosty, které se nacházejí v ochranném pásmu vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a které by mohli ovlivnit bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie. Vzhledem k vysoké náročnosti a členitosti terénu (nedostupnosti) jsou k samotné realizaci používány vysoce moderní technologie, jako jsou například radiově řízené nosiče nářadí, které jsou schopny odstraňovat náletové dřeviny až do průměru 12 centimetrů a ve svahu do sklonu až 50°. Dále jsou pro realizaci zakázky využívány pracovní plošiny, na kterých pracovníci, proškolení speciálně pro tyto účely, provádějí práce v bezprostřední blízkosti samotného vedení napětí.

V letech 2017 a 2018 bylo vykáceno a jinak ošetřeno 116 hektarů ploch pod vedením distribuční soustavy.


Provádění ořezů z plošiny

Práce stromolezců

Práce rádiově řízeným nosičem RoboMax